Virsmu un instrumentu dezinfekcijas līdzekļi (koncentrēti)

CHLORINEX-60 MD N300

43.12 €
HLORA TABLETES CHLORINEX-60 ir dezinficējošas hlora tabletes ar plašu fungicīdu, baktericīdu, sporicīdu un virucīdu iedarbību (iznīcina TBC, HBV, HIV, Adeno, Rota, HCV, MRSA, Herpex simplex u.c.), kas piemērotas lietošanai – visa veida virsmu dezinfekcijai atbilstoši direktīvai 93/42 EEC Par medicīnas ierīcēm, kā arī citām virsmām medicīnas, veselības un sociālās aprūpes iestādēs, izglītības un pirmskolas izglītības iestādēs, ēdināšanas un pārstrādes uzņēmumos, pirtīs, baseinos, ūdens apgādes uzņēmumos un citās vietās, kur nepieciešama dezinfekcija, tai skaitā - grīdu, galdu, sienu, durvju un mēbeļu, ūdens cauruļu, utt. dezinfekcijai.

Lietošana:
izšķīdināt atbilstošu daudzumu tablešu ūdenī saskaņā ar lietošanas instrukciju, apstrādāt virsmu. Ekspozīcijas laiks 30 minūtes.

Aktīvās vielas: nātrija dihlorizocianurāts, virsmaktīvās vielas

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H302 - Kaitīgs, ja norij. H410 - Ļoti toksisksūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H272 - Var pastiprināt degšanu; oksidētājs. H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu. EUH031: Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.
Satur biocīdu! - “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”. 
uz augšu