Virsmu un instrumentu dezinfekcijas līdzekļi (koncentrēti)

STERISEPT 1L

22.53 €

ALDEHĪDUS NESATUROŠS, AKTĪVI TĪROŠS INSTRUMENTU DEZINFEKCIJAS MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS STERISEPT ir šķidrs koncentrēts mazgāšanas dezinfekcijas līdzeklis ar plašu fungicīdu, baktericīdu un virucīdu iedarbību (iznīcina TBC, HBV, HIV, Adeno, Rota, HCV, MRSA, Herpex simplex u.c.), kas piemērots lietošanai medicīnas, sociālās aprūpes, u.c. iestādēs ķirurģisko, manipulatīvo, kosmetoloģisko u.c. instrumentu mazgāšanai un dezinfekcijai. Notīra no medicīnas instrumentiem asinis, olbaltumu, sekrētus un taukus.
STERISEPT ir paredzēts termolabilu un termostabilu medicīnisko instrumentu dezinfekcijai, tsk. endoskopiem, optiskiem instrumentiem un to palīgierīcēm, bronhoskopiem, knaiblēm, laringoskopiem, intubācijas caurulītēm, aspirācijas trubām, laboratorijas traukiem, zobārstniecības instrumentiem (t.sk. rotējošiem) u.c. medicīniskām iekārtām.

Lietošana:
1% darba šķīdums - ekspozīcijas laiks 60 minūtes;
2% darba šķīdums - ekspozīcijas laiks 30 minūtes;
3% darba šķīdums - ekspozīcijas laiks 15 minūtes.
Var tikt izmantots arī visu veidu ultraskaņas vannās. Aktīvās vielas: dodecildiamīns, četraizvietotā amonija savienojumi, nejonu virsmaktīvās vielas, IDS, putu stabilizators, korozijas inhibitors

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H302 - Kaitīgs, ja norij. H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. 
H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (Mutisks). H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
Satur biocīdu! - “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”. 

uz augšu