Virsmu un instrumentu dezinfekcijas līdzekļi (koncentrēti)

STERISEPT FORTE 5L

65.15 €

ALDEHĪDUS NESATUROŠS, VIRSMU MAZGĀŠANAS UN DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS STERISEPT FORTE ir šķidrs koncentrēts mazgāšanas dezinfekcijas līdzeklis ar plašu fungicīdu, baktericīdu un virucīdu iedarbību (iznīcina TBC, HBV, HIV, Adeno, Rota, HCV, MRSA, Herpex simplex u.c.), kas piemērots lietošanai – visa veidu mitrumizturīgo virsmu dezinfekcijai atbilstoši direktīvai 93/42 EEC Par medicīnas ierīcēm, kā arī citām mitrumizturīgām virsmām medicīnas, veselības un sociālās aprūpes iestādēs, izglītības un pirmskolas izglītības iestādē un citur, tai skaitā ēdināšanas blokos saskaņā ar instrukciju.

Lietošana:
0.25 % darba šķīdums - ekspozīcijas laiks 15 min. (virsmas bez bioloģiska notraipījuma);
1% darba šķīdums - ekspozīcijas laiku 10 min. (virsmas ar bioloģiska notraipījumu).
Iedarbība uz TBC 0.25% - ekspozīcijas laiks 2 stundas,
0.5 % - ekspozīcijas laiks 60 min.,
1% - ekspozīcijas laiks 30 min.,
2% - ekspozīcijas laiks 15 min.

Aktīvās vielas: dodecildiamīns, četraizvietotā amonija savienojumi, nejonu virsmaktīvās vielas, putu stabilizators, korozijas inhibītors, kompleksa veidotājs

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H302 - Kaitīgs, ja norij. H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus
Satur biocīdu! - “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”. 

uz augšu